Strona głównaRegulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.dajla.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "DAJLA
Dariusz Adamczyk" adres: Graniczna 35N, 41-400 Mysłowice NIP: 2220810570 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://www.dajla.pl/ zwany dalej: www.dajla.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.dajla.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.dajla.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.dajla.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.dajla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. www.dajla.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://www.dajla.pl/

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://www.dajla.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.dajla.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.dajla.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego www.dajla.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem www.dajla.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Stany w hurtowni są podane orientacyjnie i podlegają ciągłym rotacjom magazynowym. Dlatego nie możemy zagwarantować, że wybrany towar będzie dostępny do sprzedaży.


3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.dajla.pl są cenami netto (tzn. nie zawierają podatku VAT który jest automatycznie doliczany przy zakupie) wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu www.dajla.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.dajla.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.


4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

4.2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

4.3. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.


5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient m prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy:
        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
        - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (DAJLA Dariusz Adamczyk, Graniczna 35N, 41-400 Mysłowice, e-mail: dajla@onet.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Ochrona danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest: DAJLA Dariusz Adamczyk z siedzibą przy ul. Graniczna 35N, 41-400 Mysłowice, NIP: 2220810570.

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), a także polskiego Kodeksu cywilnego.

2. Udostępnianie przez Państwa danych osobowych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Administrator przetwarza Państwa dane również w przypadku kontaktów telefonicznych, mailowych, składania zapytań w serwisie internetowym czy sieciach społecznościowych, jak również w przypadku, gdy zwracają się Państwo do naszego biura w sprawie zwrotu pieniędzy z tytułu nieprawidłowej płatności, wydania reszty czy innych kwestiach. Okres przechowywania danych w wypadku zapytań o charakterze doradczym, informacyjnym lub zapisu do newslettera firmowego: do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. Okres przechowywania danych w wypadku zgłoszeń reklamacyjnych: do czasu rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego lub do zakończenia okresu trwania gwarancji zakupionego/reklamowanego produktu.

3. Dane osobowe przekazują nam Państwo składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe dotyczące kontaktu są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania.

4. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, w niektórych przypadkach także dane dotyczące dokumentów: dowodu osobistego, paszportu. Udostępnianie danych osobowych, gdy umowa ma być zawarta z osobą fizyczną jest konieczne celem zawarcia lub realizacji umowy, w przypadku zaś osób, które reprezentują osobę prawną nie jest konieczne, lecz umożliwia kontakt. Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

5. Osoby uczestniczące w projektach marketingowych takich jak promocje lub konkursy zakupowe, przekazują swoje dane celem przetwarzania w ramach komunikacji z osobami uczestniczącymi w tych projektach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba zgłaszającą się, udzielenie niezbędnych informacji bądź zgoda osoby biorącej udział w konkursie. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę uczestniczącą. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres przechowywania danych: do zakończenia procesu realizacji promocji lub konkursu lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

6. Administrator ma prawo do zaangażowania administratorów danych do przetwarzania Państwa danych osobowych: przedsiębiorstwa powiązane, przedsiębiorstwa usługi komunikacji w czasie rzeczywistym w serwisie internetowym, przedsiębiorstwa świadczące usługi centrów danych, przedsiębiorstwa prowadzące analizy przeglądania ruchu w Internecie i świadczące takie usługi, przedsiębiorstwa świadczące usługi marketingowe, przedsiębiorstwa tworzące, udostępniające, obsługujące i rozwijające oprogramowanie, przedsiębiorstwa świadczące usługi infrastruktury informatycznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych i inni dostawcy, którzy uzyskują dostęp do Państwa danych wyłącznie w ograniczonym, niezbędnym dla wyświadczenia usługi, zakresie.Państwa dane osobowe są przechowywane w realizacji naszego uzasadnionego interesu w gromadzeniu dowodów wyświadczonych usług i odbytego kontakt. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO.

7. W przypadku, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową przedsiębiorstwa, Administrator może przetwarzać adres IP użytkownika, dane sieci i miejsca, jeśli użytkownik takowe udostępnia. Dane są gromadzone z wykorzystaniem plików cookie i innych podobnych technologii na podstawie zgody użytkowników (więcej informacji o celach przetwarzania takich danych, metodach, terminach przechowywania danych odnajdą Państwo w naszej Polityce cookies).

8. Zwracamy Państwa uwagę na to, że podczas każdej Państwa wizyty na stronie internetowej firmy osoby trzecie mogą zbierać różne generowane podczas wizyty informacje techniczne (adres IP, pliki cookie, informacje techniczne Państwa przeglądarki, inne informacje związane z działaniem przeglądarki i przeglądaniem informacji serwisu).


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).


2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.dajla.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://www.dajla.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

...jest pusty

Przejdź do panelu Kreator
Dostosuj Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
ZAAKCEPTUJ